Högstadium

Höstterminen 2023 arbetade Ung SciShop tillsammans med Åk 7 på Färsingaskolan i Sjöbo med ett spännande tema om hur störningar i vattenflöden, både när det blir torka eller översvämningar, påverkar olika verksamheter i samhället och hur det går att förbereda sig.

Utedagen hölls i skolans närområde på stranden till Vombsjön som ligger mitt i det blivande biosfärområdet Storkriket. Sjön
är en viktig dricksvattentäkt för 450.000 invånare i sydvästra Skåne. Vid ankomsten till Vombsjön repeterade vi temats teoretiska delar och satte det i ett lokalt perspektiv med varifrån vattnet i Storkriket kommer och hur det renas. Under utedagen arbetade grupperna med att visualisera de olika scenarier som eleverna valde att arbeta med i skolan. Genom visuellt berättande gestaltades dels vattnets flöde i olika system samt vad som händer vid olika störningar. Grupperna redovisade för varandra där de lade fram idéer, t ex hur man med tekniska lösningar kan rena vatten från mikroplaster eller
hur man kan minimera spridning av oönskade ämnen i vattnet. Gemensamt funderade vi på lösningar på utmaningarna för framtiden och hur var och en kan påverka. 

Elever från Åk 7 på Färsingaskolan i Sjöbo möter master-studenter vid LUMES på LUCSUS

Eleverna från Färsingaskolan presenterades sitt temaarbete och de förslag på lösningar de tagit fram för vattenrelaterade utmaningar på LUCSUS vid Lunds universitet och fick återkoppling från forskare och master-studenter vid LUMES .

Publik aktivitet under Biosfärfestivalen

Vid Vombsjöns strand hölls en publik aktivitet under Biosfärfestivalen då besökare kunde ta del av hur högstadieelever diskuterat och gestaltat vattenutmaningar i samhället genom Land Art. Bland besökarna var internationella studenter från masterprogrammet LUMES vid Lunds universitet.


Varje år ingår följande delar i arbetet tillsammans med grundskoleklasser

Basen för Ung SciShop är att kunskap och kreativitet är vägen till lösningar på utmaningar och att Land art är ett sätt att skapa relation till frågeställningarna.

Ung SciShop arbetade första året tillsammans med klasser på mellanstadiet för att sedan fortsätta på lågstadiet och avsluta med högstadiet.

Samverkan med grundskolor

Varje verksamhetsår utgår från ett tema som anpassas till aktuell läroplan. Det praktiska arbetet utvecklas tillsammans med involverade lärare och de behov som finns i de enskilda klasserna. Återkopplingarna från klasserna och deras lärare formar nästa års arbete.

Land Art under utedag

Land Art är en konstform där man skapar tillfällig konst med naturmaterial. Genom att använda alla sinnena ute i naturen stimuleras nyfikenhet på sambanden i naturen och det skapas förankringspunkter för faktabaserad kunskap som stannar länge i minnet.

Samverkan med LUCSUS

LUCSUS är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning, utbildning och samverkan vid Lunds universitet som arbetar för att förstå och förklara komplexa och angelägna hållbarhetsutmaningar.
LUCSUS vid Lund universitet
Masterprogrammet LUMES