Sida för internt bruk med länkar och material för utveckling av Ung SciShop i framtiden

Denna sida samlar material för utveckling av Ung SciShop under 2024 med sikte på en vision för hur arbetet kan se ut år 2030.Alla är välkomna att bidra!

Bakgrund: Syfte och mål för projektet Ung SciShop

Ung SciShop sätter barn och ungas frågor kring hållbar utveckling i fokus. Syftet är att bidra till Unesco’s vision att stärka barn och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling. Målet är att forma en modell som väcker nyfikenhet inför sambanden i naturen och ökar kunskapen om forskning som förmågan att ställa frågor för att påverka framtiden.

Tre delar i samverkan 2030?

Det här är en idé, som även om puttrat några år nu plötsligt började koka för fullt. Det är därför inte välformulerat men kanske ni hänger med i tankegången:

Två delar (därute/natur och stad/inne); området Storkriket och huset Science Center överbryggas genom kulturens agilitet. Förutom att vända sig till skolor i Storkriket kan samma idé användas för utveckling av upplevelser, workshops etc som vänder sig till Science centrets besökare/turister. (De förväntar sig några 100.000 besökare varje år.)

Kulturen i biosfärområdet, inom alla tänkbara inriktningar, kan vara en agil stigfinnare och brobyggare mellan natur, vetenskap, individ och samhälle. Ständigt i nuet och med kulturarvet som resonansbotten kan kulturen bidra till att förankra människor, i alla åldrar, till vår gemensamma jord och skapa meningsfullhet i förändringsarbetet för en hållbar framtid.

Biosfärområde Storkriket kan bli en mycket spännande plats i världen. "Gripa för att begripa" fungerar även i mötet med turister!  Att jag funderar på besökare/turister beror på att jag arbetar med platsutvecklingen av Storkriket och jag stretar på med hur biosfärområdet ska hitta en nyskapande inriktning som bidrar till hållbarhet och inte sliter ner naturen.

Biosfär-område

2025 är Storkriket förhoppningsvis ett Unesco biosfärområde med kultur som en viktig stödprocess i arbetet för hållbar utveckling.  "Hållbar utveckling i verkliga livet."

Kultur-agilitet

Ung SciShop är en agil modell för skolor att arbeta ämnesöverskridande med frågor som rör en hållbar utveckling. Centralt i modellen är kulturinslag och workshops utomhus som brobyggare mellan natur och vetenskap samt individ och samhälle. Med mottot "gripa för att begripa" är syftet för Ung SciShop att hos eleverna skapa en djupare relation till naturen och stimulera till lösningsbaserat tänkande genom vetenskap. Ung SciShop vänder sig till skolor i biosfärområde Storkriket och arbetar i samarbete med Lunds universitet och Science Center i Lund.

Bild- och textkälla: Science Center i Lund.

Kunskaps-hus

2026 planeras Science Center i Lund att invigas. Centret kommer vara en plats där man kan undersöka, diskutera och öka förståelsen för vår tids stora utmaningar. Centrets utställningar och aktiviteter ska inspirera till ett fortsatt lösningsorienterat kunskapssökande. Detta förmedlas genom att uppmuntra till högre studier och ett innovativt sätt att se på såväl vardagliga problem som de globala utmaningarna.

Möjliga aktiviteter 2024

Länkbibliotek till inspiration för utveckling!

POLLEN 2024

https://pollen2024.com/

https://www.lucsus.lu.se/calendar/pollen-conference-2024

Sara - utkast till presentation 27/10 2023

Om vi ska göra något till konferensen kanske något som nedan – vilket kanske med var så som ni lade upp presentationen på biosfärskonferensen!?

·Varför vi gör detta (Jusitification)

·Kontexten (Storkriket – tre kommunerna, vad är biosfärområdenas syfte)

·Bakomliggande teorier/kunskap (utomhuspedagogiken, deltagande perspektiv – generationsövergripande, art and land art ) och att vi då ser på detta inramat utifrån frågor som kommer från politisk ekologi (komplex kedja, viktigt göra det enkelt)

·Resultat: Hur detta är gjort i projektet  - kedjan (ej nödvändigtvis i denna ordningen men en illustration av samspelen) av a) fakta b) deltagande konst/land-art c) lumes studenterna  d) funderingar framåt (denna har ibland varit en utmaning men kanske vi kan fånga med den senaste gruppen här), samt dokumentering med uppföljande enkäter intervjuer

·Diskussion/analys: Reflektioner och diskussion kring några nyckelperspektiv från politisk ekologi. Det handlar ju mycket om att förstå det finns maktperspektiv i hur miljöproblematik utspelar sig, vilka beslut som tas av vem och på vems bekostnad, ”who has a say about the future”, kan dessa metoder och i så fall hur, vara en möjlighet lyfta perspektiv från fler sakägare som inte självklart har en röst. Tex – storkriket har stor socioekonomisk gradient (Lund centralt till Sjöbo), barnen / ungas möjlighet bli delaktiga, och därigenom även påverka framtiden….

·Diskussion/analys/reflektion: någon reflektion kring processen – lärdomar,  vad som funkar bra och vad som kan bli bättre, och lite om hur konkret denna modellen kan utvecklas för att vara en del av paletten som biosfärsområden kan arbeta med
Samverkansprojektet ERiCi

Ung SciShop leder workshop

Startpunkt? Christine Wamsler - Citat från artikel i Vetenskap och hälsa angående ERiCi: "– Våra kriser har sin grund i att vi vanligtvis separerar det mentala från det emotionella och det kroppsliga, att vi saknar samhörighet med varandra, att vi ser oss själva som överlägsna andra och till och med naturen."

Förslag till tema för workshop? Förkroppsliga kunskap och stimulera nytänkande (?) Om vikten av att knyta ihop huvud, hjärta och hand för att skapa förståelse på ett djupare plan (insikt) och att kombinationen av kunskap och kreativitet löser utmaningar. Ung SciShop arbetar med detta med inriktning på elever i grundskolan men är lika viktigt i mötet med vuxna.

Innehåll i workshop?

  • Land Art på temat "Gripa för att begripa". Grupper om tre personer får en uppgift att lösa genom Land Art som följs av presentation och samtal av resultaten. (Grupparbetet fungerar som en presentation av hur Ung SciShop arbetar "i fält")
  • Diskussion som tar sitt avstamp i frågan om barn och unga en marginaliserad grupp i hållbarhetsarbete? Hur kan de få en röst som gör skillnad? (bidrar med material till presentation för POLLEN 2024)
  • Samla förslag från deltagare i hur arbetet med Ung SciShop kan se ut 2023 med ingående delarna: Storkriket - Ung biosfär - akademi/vetenskap - Science Center Lund.


EriCi-blogg

https://existentialresilience.blogg.lu.se/

På LU-hemsida

https://www.lu.se/forskning/tematiska-samverkansinitiativ/existentiell-resiliens

https://portal.research.lu.se/sv/projects/existential-resilience-contemplation-aesthetics-compassion

Artiklar

https://www.vetenskaphalsa.se/kontemplation-estetik-och-medkansla-for-en-hallbar-framtid/Fakta och inspiration för utveckling

Science center i Lund

https://lundsciencecenter.se/

Science Center i Lund - plats för nyfikenhet

https://lundsciencecenter.se/utvecklingsprinciper/

Fyra kärnvärden:

1. Lund Science Center ska stärka alla barn och ungas nyfikenhet och engagemang för vetenskap och uppmuntra dem till fortsatta studier, kritiskt tänkande och framtidstro.


Christine Wamsler är utsedd till rådgivare till utvecklingen av Science Center i Lund

https://lundsciencecenter.se/professor-christine-wamsler-blir-radgivare-till-lunds-nya-science-center/

Sarah Emond är "Director Science Center". Hon startade även IDG-huben i Lund