Ung SciShop - samverkan som lyfter barn och ungas frågor om hållbar utveckling

Hur skapar man en plattform där barn och ungas frågor tas på allvar i arbetet för en hållbar utveckling? Det är grundfrågan som Ung SciShop-projektet undersöker tillsammans med grundskoleklasser i Storkriket och forskare vid Lunds universitet. 

Under tre verksamhetsår, 2021-2024, testar projektet Ung SciShop sig fram för att utveckla en metod som kan förena kreativt arbete med olika lärandetekniker på grundskolenivå och forskare och studenter på universitetsnivå.

Ung SciShop är ett spännande utvecklingsarbete som involverar engagerade och kunniga personer från olika åldrar, verksamhetsfält och världsdelar.

Delarna i arbetet tillsammans med grundskoleklasser

Basen för Ung SciShop är att kunskap och kreativitet är vägen till lösningar på utmaningar och att Land art är ett sätt att skapa relation till frågeställningarna.

Ung SciShop arbetade första året tillsammans med klasser på mellanstadiet för att sedan fortsätta på lågstadiet och avsluta med högstadiet.

Samverkan med grundskolor

Varje verksamhetsår utgår från ett tema som anpassas till aktuell läroplan. Det praktiska arbetet utvecklas tillsammans med involverade lärare och de behov som finns i de enskilda klasserna. Återkopplingarna från klasserna och deras lärare formar nästa års arbete.

Land Art under utedag 

Land Art är en konstform där man skapar tillfällig konst med naturmaterial. Att använda både händer och tankar i skapande arbete utomhus är ett bra sätt för unga att utforska olika samband mellan natur och människa.  

Samverkan med LUCSUS

LUCSUS är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning, utbildning och samverkan vid Lunds universitet som arbetar för att förstå och förklara komplexa och angelägna hållbarhetsutmaningar.

Utvecklingsarbetet på grundskolor

Klasser i Åk 1 - 3 arbetade med vattnets kretslopp och vattnet i framtiden ur både lokala och globala perspektiv. Återkopplingen från LUCSUS vid Lunds universitet blev en kortfilm om vattnet i våra kranar i olika länder.

Klasser i Åk 4 och 6 utforskade sitt närområde och valde detaljer att fördjupa sig i. Universitetsstudenter vid LUCSUS Masterprogram LUMES såg behovet av övergripande material och utvecklade kortspelet "Finns i Vombsjön".

Åk 7 arbetar hösten 2023 med ett tema om störningar i samhällsfunktioner vid torka eller översvämningar.