Ung SciShop för transformativt lärande

I Ung SciShop-modellen kombineras vetenskapligt baserad kunskap med kreativa arbetsmetoder med syftet att stärka ungas kontakt med naturen och förmågorna att lösa problem och tänka innovativt. 

Ung SciShop arbetar för ett transformativt lärande genom att involvera hela triaden av huvud, hand och hjärta. Modellen har formats av insikten att människan är en del av naturen, och beroende av den, och att ge unga människor tillit till sin förmåga att påverka framtiden i positiv riktning.

Modell med fyra steg

Ung SciShop-modellen har fyra konkreta steg; Grundkunskaper, Kreativ utedag, Lokalt möter globalt och Erfarenhetsspridning. 

Startpunkten är ett temaarbete med bas i naturvetenskapliga ämnen och läroplanen för aktuell årskurs. Det praktiska arbetet utvecklas tillsammans med involverade lärare och kopplas ihop med lämpliga delar i GreenComp:s hållbarhetskompetenser. 

Under fliken "Exempel" på denna hemsida hittar du hur Ung SciShop-modellen använt de fyra stegen i temaarbeten tillsammans med olika åldersgrupper och i förhållande till GreenComp för hållbarhetskompetenser.

1. Grundkunskaper

I klasserna arbetar eleverna
med fakta och experiment inom temaarbetet enligt läroplan och med sikte på efterkommande steg i Ung SciShop-modellen. Temat får gärna utvecklas ämnesöverskridande.

2. Kreativ utedag fördjupar

Eleverna ger temaarbetet fysisk form genom Land Art. I utemiljö gör de fältstudier, testar nya tankegångar och ger förslag till lösningar som de presenterar i sina grupper. 

3. Lokalt möter globalt

Eleverna möter studenter och forskare vid universitetet för samtal om en hållbar utveckling som utgår från de frågor som växt fram hos eleverna under temaarbetet.

4. Erfarenhetsspridning

Temaarbetet avslutas med att eleverna sammanställer sina erfarenheter och presenterar dem för en ny grupp, gärna på en annan skola eller för vuxna. 

 

Varje steg motsvaras av en grundläggande del

ARNA:s tidigare erfarenheter från arbete med unga i Storkriket har varit startpunkten för Ung SciShop. Projektet har utvecklats i en växelverkan mellan praktiska tester tillsammans med skolungdomar och deras lärare i Storkriket och utvecklingsmöten tillsammans med forskare på LUCSUS vid Lunds universitet. Denna kombination har varit mycket fruktbar och fyra grundläggande delar i projektet utvecklades till de fyra stegen i Ung SciShop-modellen. 

1. Vetenskap ger byggstenar till utveckling

Steget "Grundkunskaper" vill förmedla att vetenskap är grunden för en hållbar utveckling men också att mångfalden i människors nyfikenhet och olika sätt att nå fram till kunskap behövs för att berika framtidens forskning. 

2.  Kultur som involverar hela människan

I steget "Kreativ utedag" involveras hela triaden av huvud, hand och hjärta. Samtidigt som eleverna fördjupar sina grundkunskaper skapar de ett personligt kroppsminne av temaarbetet som gör att erfarenheterna sitter kvar länge i minnet. Kulturella arbetsmetoder har många verktyg som kan användas när man samtidigt vill arbeta måluppfyllande och stimulera till nytänkande. Land Art är en konstform där man skapar tillfällig konst med naturmaterial i utemiljö vilket passat väl i det naturinriktade projektet Ung SciShop.

3. Nyfikenhet är grunden till all forskning

Steget "Lokalt möter globalt" bygger på att nyfikenhet är en drivkraft till förändring. I Ung SciShop-modellen ser vi nyfikenhet som en positiv förmåga som kan övas upp. Målet för Ung Scishop-projektet var därför att forma en modell som väcker barn och ungas nyfikenhet inför sambanden i naturen och ökar kunskapen om forskning som förmågan att ställa frågor för att påverka framtiden. 

4. Återkoppling förstärker och vidareutvecklar resultat

I steget "Erfarenhetsspridning " ingår att återkoppling är ett sätt att förstärka utvecklingen av hållbarhetskompetenser även efter temaarbetets slut. Det innebär till exempel att när eleverna presenterar sitt temaarbete för andra grupper förstärker de samtidigt sina kunskaper och erfarenheter i sig själva. Från projektets sida har återkopplingen från eleverna, deras lärare och LUCSUS bidragit till fortsatt utveckling av Ung SciShop-modellen.