Om Ung SciShop

En science shop är en medborgarplattform där oberoende forskning hjälper allmänheten att lösa problem eller få svar på frågor som rör dem och deras omvärld. I projektet Ung SciShop metodutvecklar vi ett utbyte av frågeställningar och återkopplingar mellan grundskoleklasser i Vombsjösänkan och forskare och studenter vid Lund University Centre for Sustainability Studies.

Under projektet får deltagande skolklasser träffa en naturpedagog och konstnär, både i klassrummet och under utevistelser. Kreativt arbete ute i naturen är en viktig del i Ung SciShop. Syftet är att göra sambanden i naturen konkreta och att väcka nyfikenhet som leder till frågeställningar runt en hållbar framtid.

De deltagande klasserna har också ett utbyte över kommungränsen runt vilka frågor som väckt deras intresse. Höstens arbete avslutas med att klasserna möts för att gemensamt diskutera och ta fram frågeställningar som lämnas över till hållbarhetsforskare och studenter vid Lunds universitet. Under projektets gång får eleverna återkoppling på sina frågor från universitets studenter och forskare. Det långsiktiga målet är ett flöde av utbyten mellan skolor i Vombsjösänkan och Lunds universitet, att dessa erfarenheter myllas ner i biosfärområdet Vombsjösänkan och att de bidrar till en hållbar utveckling på lika villkor med vuxna.


Med tanke på alla de utmaningar inom hållbar utveckling som vi vuxna lämnar över till de unga är det otroligt viktigt att vi ger dem verktyg att utveckla sin innovationsförmåga och en tillit till att de kan påverka i samhällsutvecklingen.”

Kerstin Jakobsson, projektledare för Ung SciShop


Det ska bli oerhört spännande att se hur vi kan plocka upp och utveckla barnens funderingar kring våra hållbarhetutmaningar genom mötet mellan skolelever och studenter. Att göra detta i den lokala miljön i Vombsjösänkan, och att samtidigt koppla till de globala frågorna är en spännande utmaning för alla i projektet”

Sara Brogaard, forskare vid Lund University Centre for Sustainable Studies (LUCSUS)


Arvsfonden är med och finansierar bra idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn. UngSciShop är ett utmärkt exempel på arvsfondsprojekt där barn och ungas nyfikenhet och drivkraft står i fokus.”

Lite-Lotte Norén, projekthandläggare, Allmänna arvsfonden

Se Jasmine Cederqvist berätta om hur kreativt arbete utomhus används i Ung SciShop som ett verktyg för att utforska naturen som knyter ihop huvud, hjärta och hand.

Ett varm tack från ARNA till alla samarbetspartners, ungdomar, pedagoger och organisationer som bidrar

med sina olika kompetenser till att utveckla Ung SciShop och till Allmänna arvsfonden för projektstödet!