Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)

LUCSUS är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning, utbildning och samverkan vid Lunds universitet som arbetar för att förstå och förklara komplexa och angelägna hållbarhetsutmaningar. Forskningen kombinerar kritiska perspektiv med problemlösande tillvägagångssätt - i nära samarbete med samhället - för att bidra till hållbar utveckling. Viktiga forskningsteman är: klimatförändringar och resiliens; markanvändning; hållbar stadsutveckling och klimatanpassning; hållbara energisystem och energirättvisa; samt biologisk mångfald. Frågor kring kulturens roll i samhällsomställningen har de senaste åren fått allt större plats i undervisningen, kommunikationen och forskningen. LUCSUS Masterprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap, LUMES, syftar till att ge kunskap om samspelet mellan kulturella, ekonomiska, miljömässiga, politiska och sociala dimensioner av hållbarhet. 

Läs mer om LUCSUS på deras hemsida www.lucsus.lu.se
Läs mer om Masterprogrammet LUMES på www.lumes.lu.se

Ung SciShop utvecklas i samverkan med följande forskare på LUCSUS

Sara Brogaard

Sara Brogaard är universitetslektor i hållbarhetsvetenskap med en bakgrund inom geografi och geovetenskap. Min forskning handlar i bred bemärkelse om hur klimatförändringarna påverkar landsbygdens markanvändningsdynamik, försörjningsmöjligheter, och attityder. Forskningen bygger på ett systemtänk, där naturliga och sociala system är tätt sammankopplade. Detta innebär i praktiken att både forskning och undervisning bedrivs i tvärvetenskapliga team, men även i nära samarbete med innevånare, föreningar eller företag, som i projektet Ung SciShop. Att arbeta med barn och ungas perspektiv på samspelet med vår natur ger särskilt viktiga perspektiv. Vilka frågor och funderingar har våra unga inför framtiden och hur kan vi ta till vara dessa i den pågående klimat och hållbarhetsomställningen?

Läs mer om Sara Brogaard på Lunds universitets forskningsportal

Ann Åkerman

Ann Åkerman är biträdande föreståndare vid LUCSUS och hennes arbete, forskning och undervisning fokuserar kring mark- och vattenfrågor. Hon arbetade under många år i nära samarbete med kommuner, lantbrukare och andra intressenter i genomförandet av olika åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i södra Sverige, t.ex. restaurering av våtmarker och åar. Hon har även arbetat med jordbruk och landsbygdsutveckling i Zambia, med stort fokus på hållbara jordbrukstekniker inom det småskaliga jordbruket.

Inom Sydvattens projektet Tänk H2O! har hon medverkat till utvecklingen av en tvådagars vattenkurs vid sjön Bolmen. Där har hon undervisat mer är 1000 elever och lärare för att öka deras medvetenhet om vattnets betydelse.

Stor del av hennes undervisning idag fokuserar på Agenda 2030. Där det inte bara handlar om att lära sig förstå de Globala målen, utan också om synergier och konflikter mellan målen samt hur man kan gå från kunskap till handling.

Läs mer om Ann Åkerman på Lunds universitets forskningsportal